До питання про соціально-економічні погляди В’ячеслава Липинського

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті окреслені соціально-економічні погляди В’ячеслава Липинського. Аналізуючи творчість історіософа, автор простежив впливи різних «іпостасей»/ідентичностей інтелектуала на становлення його соціально-економічних концептів. Досліджено, як учений розумів систему «держава-економіка», капіталізм та соціально-економічну диференціацію. Порівняно базові постулати аграризму та хліборобської ідеології. Встановлено значення приватного землеволодіння в історіософії вченого. Розглянуто «класовий дискурс» у текстах мислителя й авторська «відповідь» на «марксистську монополію» в інтелектуальному середовищі доби. В статье определяются социально-экономические взгляды Вячеслава Липинского. На основе анализа творчества историософа прослеживаются влияния различных «ипостасей»/идентичностей интеллектуала на становление его социально-экономических концептов. Исследуется авторское понимание системы «государство-экономика», капитализма и социально-экономической дифференциации. Устанавливается значение частного землевладения в историософии ученого. Сравниваются базовые постулаты аграризма и земледельческой («хлеборобской») идеологии. Рассматривается «классовый дискурс» в текстах мыслителя и его «ответ» на «марксистскую монополию» в интеллектуальной среде того времени. The paper is devoted to the study of socio-economic views of Viacheslav Lypyns’kyj. The author, analyzing the creativity of historiosopher, traces the influences of various «hypostases»/identities of the intellectual on the formation of his socio-economic concepts. The understanding of the system «state-economic», capitalism and socio-economic differentiation by Viacheslav Lypyns’kyj is studied. The significance of the question about private ownership of land in the historiography of scholar is clarified. The basic postulates of agrarianism and «the farmer (khliborob) ideology» are compared. The «class discourse» in the texts of thinker and his «answer» to the «Marxist monopoly» in intellectual environment of epoch are highlighted.

Опис

Ключові слова

В. Липинський, клас, держава, аграризм, національна аристократія, В. Липинский, класс, государство, национальная аристократия, V. Lypyns’kyj, class, state, agrarianism, national aristocracy

Бібліографічний опис

Жидков С. О. До питання про соціально-економічні погляди В’ячеслава Липинського // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 25. - С. 113-119.