Прагматичне навантаження мовних засобів на позначення дитини в родинному спілкуванні (за автобіографічними повістями М. Стельмаха)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті виділено й схарактеризовано типи комунікативної взаємодії за вживанням у них як маркерів мовних засобів на позначення дитини. Ці мовні засоби проаналізовано за відображеним ставленням до називаної людини, участю в комунікативних тактиках, оцінкою, ознаками, закладеними у внутрішню форму слова, та актуалізацією відповідних концептів народної мовної картини світу. Виявлено особливості, зокрема тендерні, різноаспектної номінації дитини батьками та нею самою відповідно до їхніх комунікативних інтенцій. In the article, the types of communicative interaction are determined and characterized in the aspect of use in them the language means denoting child as markers. These language means are analysed according to the reflected attitude to the nominated person, participation in the communicative tactics, estimation, features laid in the inner form of the word, and the actualization of the appropriate concepts of the national language world picture. The peculiarities (including gender ones) of the different child nomens given by his parents and himself with various communicative intentions are shown.

Опис

Коротич Катерина Володимирівна, к. філол. н., старший викладач кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

комунікативна тактика, номінація, номен, внутрішня форма слова, оцінка, концепт, мовна картина світу

Бібліографічний опис

Коротич К.В. Прагматичне навантаження мовних засобів на позначення дитини в родинному спілкуванні (за автобіографічними повістями М. Стельмаха) / К.В. Коротич // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. І. – С. 507 – 511