„Відповідь Кемпнеру” Карла Шмітта як історичний урок філософсько-правової та політичної компетенції „останнього великого класика”

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Коментар фрагментів маловідомої вітчизняному дослідникові роботи Карла Шмітта „Відповідь Кемпнеру” (заступникові головного обвинувача на Нюрнберзькому процесі) – спосіб показати, застосувавши першоджерела, науково-теоретичну обґрунтованість розумових стратегій „останнього великого класика” щодо розуміння філософсько-правової значущості інститутів державного ладу в дусі часу, а також схарактеризувати політико- дидактичні аспекти в інтелектуальній спадщині вченого, актуальні для специфіки українського дискурсивного простору. Commentary of fragments of little-known to domestic researchers of Karl Schmitt work „The Answer to Kempner" (the chief prosecutor deputy at Nuremberg judgment) is a way to show scientific-theoretical validity of cogitative strategy of „the last great classic" in an initial context on understanding of the philosophical and legal importance of institutes of a state system in the spirit of the times, and also to characterize political and didactic aspects in the intellectual heritage of this scientist, which are actual for specifics of Ukrainian discourse space.

Опис

Ключові слова

держава, простір, політична дидактика, міжнародне право, політична компетенція, international law, political competence, political didactics, space, state

Бібліографічний опис

Шумський Л. М. „Відповідь Кемпнеру” Карла Шмітта як історичний урок філософсько-правової та політичної компетенції „останнього великого класика” / Л. М. Шумський // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології №1091.– 2013. – С. 23-28