Патогенетична та прогностична роль біомаркерів системного запалення і неспецифічного захисту в розвитку та перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих молодого віку з автоімунним тиреоїдитом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

The aim of the thesis is to optimize early diagnosis and improve the efficiency of predicting the clinical course of GERD in comorbidity with AIT based on the identification of pathogenetic biomarkers of systemic autoimmune inflammation, indicators and modulators of oxidative stress, components of the antioxidant defense system, vegetative and psycho-emotional state in young people. The thesis presents a theoretical substantiation and solution of an urgent problem of modern medicine - determination of the features of the combined course of gastroesophageal reflux disease and autoimmune thyroiditis in young people, based on a comprehensive assessment of disorders from the immune status, indicators of the antioxidant system, autoimmune changes and pathomorphological manifestations.

Опис

У дисертаційній роботі представлено теоретичне обґрунтування та вирішення актуальної проблеми сучасної медицини – визначення особливостей поєднаного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та автоімунного тиреоїдиту у осіб молодого віку, на підставі комплексної оцінки порушень з боку імунного статусу, показників антиоксидантної системи, автоімунних змін та патоморфологічних проявів. На підставі визначення патогенетичної ролі біомаркерів системного запалення, активності антиоксидантних ензимів та факторів, що модулюють оксидативний стрес, розроблено концептуальні заходи, спрямовані на удосконалення ранньої діагностики та прогнозування перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у поєднанні з автоімунним тиреоїдитом у осіб молодого віку. Доведена роль вегетативної нервової системи, особистісної та ситуативної тривожності на перебіг захворювань та формування стадії ремісії. Встановлено найбільш прогностично значимі чинники поєднаного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та автоімунного тиреоїдиту.

Ключові слова

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, автоімунний тиреоїдит, біомаркери, оксидантний стрес, запалення, антиоксидантна система, прогностична модель, gastroesophageal reflux disease, autoimmune thyroiditis, biomarkers, oxidative stress, inflammation, antioxidant system, prognostic model

Бібліографічний опис

Пасієшвілі, Тамара Мерабівна. Патогенетична та прогностична роль біомаркерів системного запалення і неспецифічного захисту в розвитку та перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих молодого віку з автоімунним тиреоїдитом : дисертація ... доктора медичних наук (за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби) / Т.М. Пасієшвілі. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021. - 361 с.