Імунопатологічні синдроми у хворих на системні аутоімунні хвороби: імунопатогенез та тактика ведення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Hayduchok I. H. Immunopathological syndromes in patients with systemic autoimmune diseases: immunopathogenesis and patient surveillance. – As manuscript. The thesis for the scientific degree of the doctor of medical sciences in specialty 14.03.08 – Immunology and Allergology. – Danylo Halytsky Lviv National Medical University, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2021. This disertation is dedicated to the study of the immune - dependent and molecular genetic mechanisms of the development of immunopathological syndromes in patients with systemic autoimmune diseases, and to the study of their prevalence and management of such patients with assessment of pharmacotherapeutic and pharmacoeconomic feasibility of support therapy.

Опис

Дисертаційна робота присвячена вивченню імунозалежних та молекулярно-генетичних механізмів розвитку імунопатологічних синдромів у хворих на системні аутоімунні хвороби, дослідженню їх поширеності та тактики ведення таких хворих з оцінкою фармакотерапевтичної та фармакоекономічної доцільності терапії супроводу. У результаті проведених осліджень удосконалена модель формування персистентних форм хламідійної інфекції в експерименті та визначена роль апоптозу при цьому. Проведено експериментальне моделювання персистентної хламідійної інфекції in vitro з метою вивченням реактивації інфекції на моделі in vivo та оцінки ролі апоптозу у формуванні персистентних форм хламідійної інфекції. Встановлено, що штам C. trachomatis проявляв чітку антиапоптозну дію, а виділені із системи пеніциліну аберантні форми C. trachomatis реорганізовувались у типові елементарні та ретикулярні тільця з наступним розвитком маніфестної інфекції, ступінь вираженості якої залежав від патогенного потенціалу мікроорганізму.

Ключові слова

системні аутоімунні хвороби, імунопатологічні синдроми, miR155, 146а, ВАRT-13, -15, TLR9, фармакоекономіка, раціональна терапія супроводу, systemic autoimmune diseases, immunopathological syndroms, pharmacoeconomics, rational concomitant therapy

Бібліографічний опис

Гайдучок, Ігор Григорович. Імунопатологічні синдроми у хворих на системні аутоімунні хвороби: імунопатогенез та тактика ведення: дисертація ... доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.08 – імунологія та алергологія / І.Г. Гайдучок ; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. - 471 с.