Книга в житті педагога-музейника А. Ф. Луньова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статті розкривається внесок засновника Пархомівського художнього музею імені А. Ф. Луньова в збереження книжкових пам’яток, створення цінної музейної бібліотеки та виховання у своїх учнів культури читання та збирання особистих бібліотек. Бібліотечна діяльність Луньова сприяла створенню розгалуженої комунікативної системи з найвідомішими бібліотеками, музеями, діячами мистецтва, в процесі якої Пархомівський музей поповнювався різноманітними книжковими виданнями. В статье раскрывается вклад основателя Пархомовского художественного музея, педагога А. Ф. Лунёва в сохранение книжных памятников, создание ценной музейной библиотеки, воспитания культуры чтения у своих воспитанников, потребности в них собирания личных библиотек. Библиотечная деятельность Лунёва способствовала созданию разветвленной коммуникативной системы с известными библиотеками, музеями, деятелями искусства, в процессе которой Пархомовский музей пополнялся разнообразными книжными изданиями. The article reveals the contribution of the founder Parkhomivka art museum, educator A. F. Lunyov to the preservation of book monuments, creation of a valuable museum library, education culture of reading among his students, needs of collecting personal libraries for them. His library activities also contributed to the creation of an extensive communication system with well-known libraries, museums, artists in the process of which Parkhomivka museum was replenished with a variety of book editions.

Опис

Ключові слова

музей, Луньов, учні, бібліотека, книга, культура читання, Лунёв, ученики, библиотека, культура чтения, museum, Lunyov, students, library, book reading, culture

Бібліографічний опис

Павлова О. Г. Книга в житті педагога-музейника А. Ф. Луньова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 24. - С. 51-55.