Кваліфікаційна робота бакалавра : методичні рекомендації до виконання (для здобувачів вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Видання містить загальні положення та вимоги до виконання кваліфікаційних робіт бакалавра за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а саме: вимоги та пояснення щодо структури роботи, змісту окремих розділів, оформлення роботи в цілому та її складових елементів, порядку рецензування, допуску до захисту та захисту кваліфікаційних робіт.

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, кваліфікаційна робота бакалавра, вища освіта, організація написання та подання до захисту, вимоги, структура, технічні вимоги до оформлення, порядок допуску до захисту, рецензування та захист, критерії оцінювання, зразок титульного аркуша, зразок бланка завдання, приклад змісту, приклад анотації, зразок бланка заяви, приклад відгуку наукового керівника роботи, приклад рецензії, тематика, перелік літературних джерел

Бібліографічний опис

Кваліфікаційна робота бакалавра : методичні рекомендації до виконання (для здобувачів вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / уклад. Д.В. Миколенко, Л.О. Чернишова, І.М. Харченко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 40 с.