Вплив мовної ситуації на процес консолідації України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Розглянуто поняття „білінгвізм”, умови, за яких він виникає. Розкрито місце, яке посідають мови спілкування в двомовному суспільстві та вплив, який має статус кожної з них на іншу мову та її носіїв. Проаналізовано історичний контекст, в якому формувалася сучасна мовна ситуація в Україні, розглянуто факти, які впливали на формування двомовності українців. Наведено факти, що стосуються сучасних поглядів українців на мовне питання. Виявлено роль, яку відіграє мовна ситуація в Україні в процесі консолідації суспільства. The article deals with the concept of „bilingualism”, the conditions under which it arises. Reveals a place that is occupied by the language of communication in a bilingual society and the impact of the status of each of them and the speakers. Analysis of the historical context in which shaped modern language situation in Ukraine, considered the facts that poured on the formation of Ukrainian bilingualism. These facts relating to modern views on Ukrainian language issue. The role played by the language situation in Ukraine in the consolidation of society.

Опис

Ключові слова

білінгвізм, консолідація, національна ідея, bilingualism, consolidation, national idea

Бібліографічний опис

Вауліна Ф.В. Вплив мовної ситуації на процес консолідації України / Ф.В. Вауліна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1091. – 2013. – С. 81-85