Вплив індивідуальних оздоровчих програм на показники особистісного розвитку та здоров’я студентів класичного університету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

При побудові індивідуальної оздоровчої програми людина повинна мати на меті отримання знань і умінь, необхідних для підвищення якості життя, розвитку здатності до самоорганізації і організації інших. Особистість повинна пройти шлях самоосвіти. Індивідуальна оздоровча програма має вміщувати у собі всі аспекти здорового способу життя і повинна акцентувати увагу на індивідуальному підході до власного оздоровлення. При построении индивидуальной оздоровительной программы человек должен иметь цель приобретения знаний и умений, необходимых для повышения качества жизни, развития способности к самоорганизации и организации других. Личность должна пройти путь самообразования. Индивидуальная оздоровительная программа включает в себя все аспекты здорового образа жизни и должна акцентировать внимание на индивидуальном подходе к собственному оздоровлению. In the construction of individual wellness program a person must have a target of acquiring knowledge and skills necessary to improve the quality of life, developing the ability to self-organization and others. Person should complete the self-education stage. Individual health program includes all aspects of healthy lifestyle and to focus on the individual approach to their own recovery.

Опис

Ключові слова

individual sanatory programme, self-esteem, components of health, індивідуальна оздоровча програма, особистість, самооцінка, складові здоров’я

Бібліографічний опис

Гончаренко М.С. Вплив індивідуальних оздоровчих програм на показники особистісного розвитку та здоров’я студентів класичного університету / Гончаренко М.С., Тимченко А.М. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 978. Сер.: Валеологія: Сучасність і майбутнє. – С.