Nuclear gamma-resonance observation in conditions of combined linear and transverse doppler shifts and features of relativistic theory

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

We consider the problem of nuclear gamma-resonance observation and the effects of displacement energy gamma rays in conditions of combined linear and quadratic Doppler effect. The main result of this experiment was concluded in the possibility of realization of second order Doppler shift observation in the range of the combined shits with help of commutation electronic schemes for coherent transverse and linear shifts. This gives simplifications in experimental procedure. We reached the values of minimum measurable linear velocity of about 10--5mm/s• pulse using the isotope Sn119. It confirms the real possibilities of measurement method Doppler shift using the Mossbauer effect to determine the maximum acceleration and the prospects for development of such researchers. Розглянуто проблема спостереження ядерного гамма-резонансу і зсув енергії гамма-випромінювання в умовах комбінованого лінійного і квадратичного ефекту Доплера. Основний результат цього експерименту полягає в можливості реалізації спостереження доплерівського зсуву другого порядку за допомогою електронних схем комутації для когерентних поперечних і лінійних зрушень. Це спрощує проведення експерименту. Ми досягли за допомогою ізотопу Sn119 мінімально вимірного значення лінійної швидкості близько 10-5 мм/с•імп. Це підтверджує реальні можливості методу вимірювання доплерівського зсуву за допомогою ефекту Мессбауера для визначення максимального прискорення і перспективи для розвитку таких досліджень. Рассмотрена проблема наблюдения ядерного гамма-резонанса и смещение энергии гамма-излучения в условиях комбинированного линейного и квадратичного эффекта Доплера. Основной результат этого эксперимента заключается в возможности реализации наблюдения доплеровского сдвига второго порядка с помощью электронных схем коммутации для когерентных поперечных и линейных сдвигов. Это упрощает проведение эксперимента. Мы достигли с помощью изотопа Sn119 минимально измеримого значения линейной скорости около 10-5 мм/с•имп. Это подтверждает реальные возможности метода измерения доплеровского сдвига с помощью эффекта Мессбауэра для определения максимального ускорения и перспективы для развития таких исследований.

Опис

Ключові слова

ядерний гамма-резонанс, лінійний і квадратичний ефект Доплера, схема реєстрації, зсув спектра, розширена теорія відносності, максимальне прискорення, nuclear gamma resonance, linear and quadratic Doppler effect, the scheme of registration, the shift of the spectrum, extended theory of relativity, maximal acceleration

Бібліографічний опис

Nuclear gamma-resonance observation in conditions of combined linear and transverse doppler shifts and features of relativistic theory / V.G. Kirichenko, О.V. Коvalenko, Т.А. Кovalenko, Yu.I. Gofman // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1017. Сер.: Фізична. «Ядра, частинки, поля». – Вип. 3(55). – С. 123-127.