Цивільно-правовий захист прав пацієнтів в контексті практики Європейського суду з прав людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-09-28

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням механізму цивільно-правового захисту прав пацієнтів, у якому обґрунтовується концептуальна модель розвитку інституту цивільно-правового захисту прав пацієнтів в Україні з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. У роботі дано характеристику захисту прав пацієнта в Україні, зокрема, охарактеризовано пацієнта як суб’єкта правовідносин з приводу надання медичної допомоги, розкрито форми, способи та засоби захисту прав пацієнта за законодавством України. Комплексно досліджено склад цивільного правопорушення у разі заподіяння шкоди життю чи здоров’ю пацієнта. Значну увагу приділено висвітленню цивільно-правових способів захисту прав пацієнта. Виокремлено та узагальнено права пацієнта в рішеннях Європейського суду з прав людини. Визначено шляхи імплементації практики Європейського суду з прав людини щодо захисту прав пацієнта у цивільне законодавство України.

Опис

Дроздова О.В. Цивільно-правовий захист прав пацієнтів в контексті практики Європейського суду з прав людини: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017.

Ключові слова

цивільно-правовий захист, права пацієнта, відшкодування майнової шкоди, компенсація моральної шкоди, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Європейський суд з прав людини

Бібліографічний опис