Jupiter’s Atmosphere

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Institute of Astronomy of Kharkiv V. N. Karazin National University

Анотація

Опис

Ключові слова

Jupiter, Jupiter’s Atmosphere, cosmic polarimetric observations

Бібліографічний опис

Jupiter’s Atmosphere / O.S. Shalygina, V.V. Korokhin, E.V. Shalygin, G.P. Marchenko, Yu.I. Velikodsky, L.V. Starukhina, O.M. Starodubtseva, L.A. Akimov // Institute of Astronomy of Kharkiv V. N. Karazin National University. – Kharkiv, 2009. – P. 27 – 30