Метамова любові

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто метамовні засоби, які використовуються в сучасній українській есеїстиці про любов. Виокремлено найбільш характерні для зазначених текстів об'єкти рефлексії (властивості імені концепту, розрізнення любов/кохання, експлікація слідів попередніх уживань мови та ін.). Відзначено різний рівень рефлексивності як рису авторського стилю й відображення мовної особистості. Простежено зв'язок між ме-тамовною рефлексією і дискурсивним самопозиціонуванням автора. In the article, metalingual means used in modern Ukrainian essayistics about love are considered. The most characteristic objects of reflection (the properties of the concept's name, lyubov/kokhannya distinction, explication of the traces from previous uses etc) are noted. The difference between reflexivity levels is pointed out as a feature of author's style and language personality manifestation trait. The relation between metalingual reflection and author's discourse self-positioning is observed.

Опис

Трифонов Роман Анатолійович, к. філол.н., доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

метамова, есеїстичний дискурс, конотація, національна картина світу, мовна особистість

Бібліографічний опис

Трифонов Р.А. Метамова любові / Р.А.Трифонов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2010. – № 901, вип. 59. – С. 57 - 60