The features of nuclear gamma-resonance observation of rotating objects and extended relativistic theory

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. V.N. Karazin Kharkiv National University

Анотація

We consider briefly the problem of increasing the accuracy of observation of the effects of displacement energy gamma rays in nuclear gamma-resonance. Set out the reasons for the need for repeated experiments, described the theory of relativity and gravity on Earth at a higher level of accuracy (above 1%). The method of detecting nuclear γ-resonance spectra of rotating objects with high accuracy was proposed. The evaluation of the experimental results obtained under different conditions was carried out. The possibility of experimental verification of a brand new approach to relativistic phenomena description was considered. It is the extended relativistic theory (ERT) that predicts the existence of the maximum acceleration. Коротко розглянуто проблему підвищення точності спостереження ефектів зміщення енергії гамма-квантів в ядерному гамма-резонансі. Викладено причини необхідності проведення повторних експериментів, описуваних теорією відносності і гравітації в земних умовах на більш високому рівні точності (вище 1%). Запропоновано метод детектування ядерних γ-резонансних спектрів обертових об'єктів з підвищеною точністю. Наведено оцінку експериментальних результатів, отриманих в різних умовах. Описуються можливості експериментальної перевірки принципово нового підходу до опису релятивістських явищ – розширеної теорії відносності (РТО), яка передбачає існування максимального прискорення. Кратко рассмотрена проблема повышения точности наблюдения эффектов смещения энергии гамма-квантов в ядерном гамма-резонансе. Изложены причины необходимости проведения повторных экспериментов, описываемых теорией относительности и гравитации в земных условиях на более высоком уровне точности (выше 1%). Предложен метод детектирования ядерных γ-резонансных спектров вращающихся объектов с повышенной точностью. Приведена оценка экспериментальных результатов, полученных в различных условиях. Описываются возможности экспериментальной проверки принципиально нового подхода к описанию релятивистских явлений – расширенной теории относительности (РТО), предсказывающей существование максимального ускорения.

Опис

Ключові слова

Mössbauer spectroscopy, accuracy, gravitational redshift, relativistic uniformly accelerated motion, extended relativistic theory, месбауерівська спектроскопія, гравітаційне червоне зміщення, релятивістський рівноприскорений рух, розширена теорія відносності, мессбауэровская спектроскопия, точность, гравитационное красное смещение, релятивитское равноускоренное движение, расширенная теория относительности

Бібліографічний опис

The features of nuclear gamma-resonance observation of rotating objects and extended relativistic theory / Yu.I. Gofman, V.G. Kirichenko, О.V. Коvalenko, Т.А. Кovalenko, V.N. Leonov // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 979. Сер.: Фізична. «Ядра, частинки, поля». – Вип. 4(52). – С. 78 – 80