Постать короля Данила Романовича у біографічних дослідженнях М. Ф. Котляра (з нагоди 85-річного ювілею вченого)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття аналізує актуальні питання дослідження М. Котлярем життєдіяльності короля Данила Романовича. Розглядаються дискусійні аспекти внутрішньої і зовнішньої політики галицько-волинського правителя; розкриваються особливості міждержавних відносин Русі, Польщі, Угорщини, Литви, Австрії, Німеччини, Чехії й Золотої Орди. З’ясовуються обставини сорокарічної боротьби Романовичів за батьківську спадщину; простежується не лише політична, а й військова, економічна та культурна діяльність короля Данила. Окрему увагу приділено джерельній базі. Зроблено висновки про значення біографічних досліджень М. Котляра у висвітленні життя й діяльності Данила Романовича. Усе це є важливим для правильного розуміння місця першого короля Русі в історії. Статья анализирует актуальные вопросы исследования Н. Котляром жизнедеятельности короля Даниила Романовича. Рассматриваются дискуссионные аспекты внутренней и внешней политики галицко-волынского правителя; раскрываются особенности межгосударственных отношений Руси, Польши, Венгрии, Литвы, Австрии, Германии, Чехии и Золотой Орды. Выясняются обстоятельства сорокалетней борьбы Романовичей за отцовское наследие; прослеживается не только политическая, но и военная, экономическая и культурная деятельность короля Даниила. Отдельное внимание уделено источникам. Сделаны выводы о значении биографических исследований Н. Котляра в освещении жизни и деятельности Даниила Романовича. Все это важно для правильного понимания места первого короля Руси в истории. The paper analyses pressing questions of the life activity of King Danylo Romanovich by M. Kotlyar. Debatable aspects of home and foreign policy of Galich-Volyn leader are considered. The peculiarities of the interstate relations of Rus’, Poland, Hungary, Lithuania, Austria, Germany, Czech and Gold Orda are revealed. The circumstances of 40-year struggle of the Romanoviches for the farther heredity are clarified; not only political but also military, economic and cultural activity of King Danylo are traced. Special attention is paid to the source base. The conclusions concerning the importance of the biographical researches by M. Kotlyar in the description of life and activity of Danylo Romanovich have been drawn. All this is important for proper understanding of the place of the first King of Rus’ in history.

Опис

Ключові слова

Данило Романович, історіографія, біографічні дослідження, внутрішня і зовнішня політика, міждержавні відносини, Даниил Романович, историография, биографические исследования, внутренняя и внешняя политика, межгосударственные отношения, Danylo Romanovich, historiography, biographical researches, home and foreign policy, interstate relations

Бібліографічний опис

Чугуй Т. О. Постать короля Данила Романовича у біографічних дослідженнях М. Ф. Котляра (з нагоди 85-річного ювілею вченого) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2016. - Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». - Вип. 23. - С. 9-26.