Архетип як структурно-семантичний компонент рекламного міфу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Досліджено архетипи як універсальну категорію рекламної творчості, визначено основні креативно-функціональні різновиди архетипів у сучасному українському рекламному міфі. Розглянуто міфологічні складники в рекламному тексті як засіб забезпечення його ефективності й чинник продукування рекламного міфу. Архетип представлен как универсальная категория рекламного творчества, определены основных креативно-функциональных разновидности архетипов в современном украинском рекламном мифе. Рассмотрены мифологические компоненты в рекламном тексте как способ обеспечения её эффективности и фактор продуцирования рекламного мифа. The article is devoted to study archetypes as a universal category of advertising creation and determination of main creativity-functional varieties of realization of archetypes in the modern Ukrainian advertising myth. In the article mythological components in advertising text are described as a way of the achievement of its effectiveness and a producting factor of advertising myth.

Опис

Хавкіна Любов Марківна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, докторант кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ключові слова

міф, архетип, образ, мотив, символ, рекламна концепція

Бібліографічний опис

Хавкіна Л.М. Архетип як структурно-семантичний компонент рекламного міфу / Л.М. Хавкіна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Соціальні комунікації. – 2010. – № 903, вип. 2. – С. 110 – 115