Глобальні трансформації ринку міжнародного туризму та індустрії гостинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена дослідженню глобальних трансформацій світового ринку туристичних послуг та індустрії гостинності. Проаналізовано вплив основних чинників макросередовища – демографічних, соціальних, еконо- мічних, технологічних та інших трендів на динаміку, структуру та перспективні моделі туристичної діяльності. Простежено лінії кореляції між глобальною еволюцією центра світової економічної активності в бік країн, що роз- виваються та трансформацією просторової структури світового ринку туристичних послуг. Стверджується, що двигуном міжнародного туризму стане Азіатсько-Тихоокеанський регіон, який до 2030 р. акумулюватиме 30% між- народного туристичного потоку. Робиться висновок, що стрімке збільшення населення Землі та зміна його соці- ально-демографічної структури забезпечить розширення попиту на послуги туризму і гостинності та високі темпи розвитку галузі у довгостроковій перспективі.

Опис

GLOBAL MARKET TRANSFORMATIONS OF INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY The article deals with the research of global transformations of the world tourism market and hospitality industry. The author analyses the infl uence of the main factors of macromedia - demographic, social, economic, technological and other trends on the dynamics, structure and future patterns of tourism. The paper traceі the correlation lines between the global evolution of the world economic activity center towards the developing countries and the spatial structure transformation of the world tourism market. The author states that the Asia-Pacifi c region, which will have accumulated 30% of international tourist fl ow by 2030, is going to become the engine of international tourism. The paper concludes that the rapid increase in world population and a change of its socio-demographic structure will ensure the expansion of demand for tourism and hospitality and a high rate of its development in the long run. Key words: international tourism, hospitality industry, world tourism market.

Ключові слова

міжнародний туризм, світова економіка, світова політика, індустрія гостинності, світовий туристичний ринок

Бібліографічний опис

Парфіненко А. Ю. Глобальні трансформації ринку міжнародного туризму та індустрії гостинності / Парфіненко А. Ю. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». – Вип. 6. – Х., 2017. – С. 175-186