Структура новели «Ворог» А. Любченка: семантика назви й амбівалентність персонажів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті подано структурно-семантичну інтерпретацію новели «Ворог» А. Любченка з використанням психоаналітичних методик, міфологічного аналізу. З огляду на специфіку структури твору доведено, що бінарність у новелі постає як засадничий принцип організації художнього матеріалу. Простежено амбівалентність персонажів та специфіку розгортання образів через їхню опозиційність на рівні бінарності засад зображення. Також розглянуто символічний підтекст та інформаційне поле образів новели; з’ясовано варіації семантичних смислів заголовка твору; проаналізовано провідні мотиви новели «Ворог» у контексті інших творів письменника. The article presents the structural-semantic interpretation of the short story “Enemy” by A. Lyubchenko with the use of psychoanalytical methods and the mythological analysis. Taking into account the specific character of the structure of the work, it has been proved that the binarity in the short story is the main principle of the organization of the artistic material. The ambivalence of the characters and the specific character of the opening of the images by means of their opposition on the level of the binarity of the principles of the portrayal have been analyzed. The symbolic subtext and the information field of the images of the short story have also been considered; the variations of semantic meanings of the headings of works have been ascertained; the main motives of the short story “Enemy” in the context of other works of the write have been studied.

Опис

Шураєва Надія Борисівна, к.філол.н., викладач кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

структура, амбівалентність персонажів, заголовок, символіка, колористика, мотив, бінарні опозиції

Бібліографічний опис

Шураєва Н.Б. Структура новели «Ворог» А. Любченка: семантика назви й амбівалентність персонажів / Н.Б. Шураєва // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2011. – № 936, вип. 61. – С.137-143