Системна цілісність рівнів політичного знання та рівнів аналізу політичних проблем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

На прикладі дослідження специфічних особливостей політичного аналізу як політико-управлінської наукової дисципліни, здійснена спроба обґрунтування її ціннісної основи, яка ще не знайшла свого адекватного відображення в сучасному політологічному дискурсі. Доводиться, що ціннісно-світоглядне ядро сучасної політичної науки є таким же фундаментальним її параметром, необхідним для побудови теорії, як і емпіричне знання, а тому є всі підстави для перегляду традиційної концепції дворівневої структури політологічного знання, що фіксує тільки його емпіричний і теоретичний рівні. In article, on example of studying of specific features of political analysis as politically administrative scientific discipline, a rational attempt of its value basis was made, which for the present didn't find an adequate reflection in modern politological discourse. It is proved that valuable world outlook kernel of modern political science is both its fundamental parameter necessary for theory creation, and empirical knowledge and therefore there are all bases to revise a traditional concept to two-level structure of politological knowledge which fixes only their empirical and theoretical levels.

Опис

Ключові слова

емпіричний, теоретичний і метатеоретичний рівні політичного знання, empirical, theoretical and metatheoretical levels of political knowledge

Бібліографічний опис

Рубанов В.В. Системна цілісність рівнів політичного знання та рівнів аналізу політичних проблем / В.В. Рубанов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1013. – 2012. – С. 11-20