Лідер-символ-заручник: В. Винниченко і українське суспільство початку ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Статтю присвячено взаєминам В. Винниченка із українським суспільством на початку ХХ ст. Розкрито, як саме своїми творами він сприяв піднесенню його інтелектуального рівня, впливав не тільки на українського, але і російськомовного читача, проаналізовано мотиви порушуваного питання «переходу» у російську лтературу, особливості реакції на творчість письменника в російськомовній пресі українських губерній на прикладі Харкова. Доводиться, що В. Винниченко, будучи лідером в торуванні новітніх тенденцій в українській літературі, став символом модерної трансформації суспільства, але водночас заручником традиціоналізму української інтелігенції та селянства. Статья посвящена взаимоотношениям В. Винниченко с украинским обществом в начале ХХ в. Раскрыто, как именно своими произведениями он способствовал повышению его интеллектуального уровня, влиял не только на украинского, но и русскоязычного читателя, проанализированы мотивы постановки вопроса «перехода» в русскую литературу, особенности реакции на творчество писателя в русскоязычной прессе украинских губерний на примере Харькова. Доказывается, что В. Винниченко, будучи лидером новейших тенденций в украинской литературе, стал символом модерной трансформации общества, но одновременно и заложником традиционализма украинской интеллигенции и крестьянства. The article is devoted to V.Vynnychenko's relations with the Ukrainian society in the early 20th century. It is revealed how his works helped to raise the intellectual level of the Ukrainian society, influenced upon not only the Ukrainian, but also the Russian-speaking reader, analyzed the motives for posing the question of "transition" to Russian literature, the peculiarities of reaction on the work of the writer in the Russian-language press of the Ukrainian provinces on the example of Kharkiv. It is proved that V. Vynnychenko, being the leader of the latest trends in Ukrainian literature, became a symbol of the modern transformation of society, but also a hostage of the traditionalism of the Ukrainian intelligentsia and the peasantry.

Опис

Ключові слова

Володимир Винниченко, модернізація, українське суспільство, література, жінка, Владимир Винниченко, модернизация, украинское общество, литература, женщина, Volodymyr Vynnychenko, modernization, Ukrainian society, literature, woman

Бібліографічний опис

Чорний Д. М. Лідер-символ-заручник: В. Винниченко і українське суспільство початку ХХ ст. / Д.М. Чорний // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 25. - С. 90-97.