«Семантика кольорів як чинник формування ідейного змісту повісті Л. Первомайського «Чорний брід»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті аналізується семантика кольорової палітри повісті «Чорний брід» Л. Первомайського як важливий елемент концепції художнього твору. Відзначено інтерес письменника до морально-етичної підоснови взаємин людей, життєві погляди яких контрастно стикаються в опозиціях, що мають позачасову антропологічну актуальність. Колористичні образи («чорний», «темний») стають символами як невідомості, таємничості, самотності, упередженості у ставленні до іншого, обмеженості, недалекості, так і широти поглядів, відкритості до життя, душевної глибини, чутливості, змін, набуття життєвої мудрості. Це протиставлення втілює поліфонію світобачень персонажів і неоднозначне індивідуальне авторське сприйняття навколишньої дійсності.

Опис

The paper analyzes the semantics of the color palette in the story The Black Ford as an important element of the fiction book conception, and points out the writer's interest in the underlying moral and ethical cause of the relationships among the people whose modes of thought are contiguous within the oppositions which implement the timeless anthropological urgency and topicality. The color images (black, dark) turn into the symbols of both uncertainty, obscurity, prejudices to the other, narrow-mindedness, stupidity and width of views, openness to life, spiritual depth, consideration, changes and wisdom of life. This confrontation implements the polyphony of the worldviews the characters have and the author's mixed individual perception of the surroundings.

Ключові слова

повість, символ, образ, мотив, конфлікт, ідейний зміст

Бібліографічний опис

Наріжна Л.Г. «Семантика кольорів як чинник формування ідейного змісту повісті Л. Первомайського «Чорний брід» (1966-1968)» / Л.Г. Наріжна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 843, вип. 55. – С. 194 – 197