Сталий розвиток сільськогосподарських підприємств: економічний вимір

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю діагностики прогресу економічної складової сталого розвитку сільськогосподарського сектора. Здійснено моніторинг індикаторів відповідних цілей сталого розвитку в національній системі ЦСР. Досліджено динаміку показників ефективності та інтенсивності галузі сільського господарства України за декілька років. Отримані результати дозволяють виявляти актуальні проблеми, визначати пріоритетність вирішення завдань економічної політики в галузі сільського господарства на різних рівнях. The relevance of the study is due to the need to diagnose the progress of economic pillar of sustainable development in agricultural sector. The indicators of relevant goals of sustainable development in the national system of SDG have been monitored. The dynamics of efficiency and intensity indicators of agricultural sector of Ukraine over several years has been studied. The results allow identifying current problems, determining the priority of solving the issues of economic policy in the field of agriculture at different levels.

Опис

Страпчук, Світлана Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва.

Ключові слова

Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, сталий розвиток, економічна складова, сільськогосподарські підприємства, ефективність виробництва, валова додана вартість, sustainable development, economic pillar, agricultural enterprises, production efficiency, gross value added, sustainable intensification

Бібліографічний опис

Страпчук, Світлана Іванівна. Сталий розвиток сільськогосподарських підприємств: економічний вимір = Sustainable development of agricultural enterprises: economic dimension // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2021. – Вип. 3. – С. 12–19. – DOI: 10.31521/2313-092X/2021-3(111) -2