Творчі дозвіллєві практики як фактор формування соціальної суб’єктності сільських підлітків

Анотація

У дисертації представлено результати соціологічного дослідження впливу творчих дозвіллєвих практик на становлення соціальної суб’єктності сільських підлітків в умовах сучасного українського суспільства. Підкреслено, що дозвіллєві практики є як передумовою формування культурних зразків, норм, цінностей, так і їхнім проявом у фігураціях; що вони є одночасно фактором формування соціальної суб’єктності та її проявом у повсякденному житті; що соціальна суб’єктність має різні прояви у вигляді практик у різних фігураціях. Виявлено вплив на вибір підліткового дозвілля таких ресурсів влади, як культурний, зокрема освітній, капітал батьків; власний культурний капітал підлітків та матеріальний стан сім’ї. Підтверджено положення теорії Н. Еліаса про те, що будь-яка фігурація є виразом владних відносин; доведено, що ресурси та джерела влади в межах дозвіллєвої фігурації мають поліморфний характер, вони можуть бути соціальними, економічними, просторовими, емоційними тощо. Зроблено висновок, що дозвіллєва фігурація має тісний зв’язок з соціальною, економічною, просторовою фігураціями. Крім того, вона сама є переплетінням фігурацій у дозвіллєвому просторі, де одночасно присутні різні типи моделей поведінки: постфігуративна, кофігуративна та префігуративна. Доведено існування поліфігуративної дозвіллєвої культури. Підкреслено необхідність різнобічної роботи з сучасною підлітковою молоддю, спрямованої на забезпечення більш активної участі цієї соціально-демографічної групи в творчих дозвіллєвих практиках, що здійснюють суттєвий вплив на формування та розвиток її соціальної суб’єктності.

Опис

Thesis for a Candidate Degree in Sociology: Speciality 22.00.04 – Special and Branch Sociologies (Sociology). – V. N. Karazin Kharkiv National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2019. The dissertation presents the results of the sociological study of the influence of creative leisure practices on the formation of social subjectivity of rural youth in conditions of modern Ukrainian society. Within the framework of the work, the heuristic possibilities of applying the socio-cultural approach to the study of creative leisure practices, in particular the figurative theory of Norbert Elias, have been analyzed. Due to the theory of figures, the concept of "entertainment figure", "entertainment space", "leisure practice" was defined. It is noted that with the help of practice the individual can change the balance of power, as well as his habit and, as a result, the relationship in figures. Due to this, there is a transformation of the trajectory of the individual, and hence the social process of civilization

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences, творчі дозвіллєві практики, соціальна суб’єктність, сільська підліткова молодь, фігуративна соціологія, дозвіллєва фігурація, поліфігуративна дозвіллєва культура, creative leisure practices, social subjectivity, rural teenage youth, figurative sociology, leisure figuration, polyfigurative leisure culture

Бібліографічний опис

Дикань (Агамір’ян) Л.В. Творчі дозвіллєві практики як фактор формування соціальної суб’єктності сільських підлітків. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (Соціологічні науки). – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України, Харків, 2019.