Аналіз підходів до визначення змісту поняття «відповідальність»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті надається аналіз підходів до визначення суті поняття «відповідальність» у науковій літературі, розглянуті різні підходи, погляди і трактування відповідальності відомими фахівцями філософії, психології, педагогіки. Виховання сучасної молоді як активних, самостійних, моральних особистостей, здатних приймати відповідальні рішення в ситуаціях вибору, готових взяти на себе відповідальність за наслідки своєї діяльності— завдання сучасної освітньої системи. В статье приводится анализ подходов к определению сущности понятия «ответственность» в научной литературе, рассмотрены различные подходы, взгляды и трактовки ответственности известными специалистами философии, психологии, педагогики. Воспитание современной молодежи как активных самостоятельных, моральных личностей, способных принимать ответственные решения в ситуациях выбора, готовых взять на себя ответственность за последствия своей деятельности — задача современной образовательной системы. In the article provided an analysis of approaches to determining the merits of the concept of «responsibility» in the scientific literature, reviewed different approaches, views and interpretations of responsibility renowned experts of philosophy, psychology and pedagogy. Parenting today’s youth as active self, moral person, able to make responsible decisions in situations of choice, ready to take responsibility for the consequences of its activities —the task of modern education system.

Опис

Ключові слова

responsibility, need, activity, freedom, personality, відповідальність, необхідність, діяльність, свобода, особистість

Бібліографічний опис

Старосельська Ю.І. Аналіз підходів до визначення змісту поняття «відповідальність» / Старосельська Ю.І. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 978. Сер.: Валеологія: Сучасність і майбутнє. – С.