Діяльність харківських клубів: спогади сучасників (1890–1914)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті на прикладі Харкова розглянуто вплив діяльності клубів, орієнтованих на дозвілля мешканців великих міст Російської імперії. Установлено, що клубному дозвіллю тих часів стали надавати перевагу робітники й ремісники, дрібні торговці й чиновники, кількість яких неухильно зростала. Автор акцентує особливу увагу на ставленні представників окремих прошарків населення до змін в організації дозвілля містян. В статье на примере Харькова автор рассматривает влияние деятельности клубов, ориентированных на досуг жителей больших городов Российской империи. Автор установил, что клубный досуг того времени стали предпочитать рабочие и ремесленники, мелкие торговцы и чиновники, количество которых неуклонно возрастало. Автор акцентирует особое внимание на отношении представителей отдельных слоёв населения к изменениям в организации досуга горожан. In the article on the example of Kharkiv, the author considers the influence of clubs' activities on leisure of residents of large cities of the Russian Empire. The author found that the club leisure of that time began to be preferred by workers and artisans, small traders and officials, the number of which increased. The author emphasizes the special attention to the attitude of representatives of certain strata of the population to changes in the organization of leisure of citizens.

Опис

Ключові слова

клубне дозвілля, повсякдення, містяни, Харків, клубный досуг, повседневность, горожане, Харьков, club leisure, everyday life, townspeople, Kharkiv

Бібліографічний опис

Удовенко Л. О. Діяльність харківських клубів: спогади сучасників (1890–1914) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 25. - С. 27-33.