Две мелодии для флейты (о двух версиях повести А. Гаврилова «Берлинская флейта»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті проводиться порівняльний аналіз двох редакцій повісті А. Гаврилова «Берлінська флейта». Показано, що у першій редакції, яка імітує композиторський стиль С. Беринського, провідним є музичне, у другій – літературно-описове начало. Дві версії «Берлінської флейти» інтерпретуються як мелодія життя та мелодія смерті. В художній структурі обох редакцій визначаються елементи барочної поетики – контрастність, варіативність, фрагментарність, метафоричність, каталогізація предметів та явищ, мотиви смерті та марності життя, плинності часу, дзеркальності, тіні. В статье проводится сопоставительный анализ двух редакций повести А. Гаврилова «Берлинская флейта». Показано, что в первой редакции, воспроизводящей композиторский стиль С. Беринского, ведущим оказывается музыкальное, во второй – литературно-описательное начало. Две версии «Берлинской флейты» интерпретируются как мелодия жизни и мелодия смерти. В их художественной структуре выявляются элементы барочной поэтики – контрастность, вариативность, фрагментарность, метафоричность, каталогизация предметов и явлений, мотивы смерти и тщеты жизни, текучести времени, зеркальности, тени. In the paper the comparative analysis of the two editions of A. Gavrilov’s story «The Berlin flute» is carried out. It is shown that in the first edition reproducing the composer style by S. Berinskiy, the musical basis possesses the leading role, in the second edition this role belongs to the literary-descriptive basis. The two versions of «The Berlin flute» are interpreted as a melody of life and a melody of death. In the artistic structure of these two versions it is possible to reveal the elements of baroque poetics, namely contrasts, variability, fragmentariness, metaphoricalness, cataloguing of subjects and phenomena, motives of death and the vanity of life, fluidity of time, reflection and shadow.

Опис

Шеховцова Тетяна Анатоліївна, д. філол. н., професор кафедри історії російської літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

edition, story, musical basis, baroque poetics, редакция, повесть, музыкальное начало, барочная поэтика

Бібліографічний опис

Шеховцова Т.А. Две мелодии для флейты (о двух версиях повести А. Гаврилова «Берлинская флейта») / Т.А. Шеховцова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1014. Сер.: Філологія. – Вип. 65. – С. 168–174.