«Картагена нашої провінційності мусить бути зруйнована»: Ю. Шевельов і М. Хвильовий

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті з'ясовується специфіка рецепції творчості М. Хвильового визначним українським філологом XX століття Ю. Шевельовим (Юрієм Шерехом). Аналіз праць ученого показав, що Ю. Шевельов на відміну від більшості своїх сучасників сприймав М. Хвильового як митця, що порушував у творах загальнолюдські проблеми, вимагав інтелектуально розвинутого читача, шукав шляхів збагачення української літератури досвідом світової, насамперед західноєвропейської культури і літератури, прагнув подолати важкий спадок колоніального статусу України - провінційність культурної свідомості. Останній аспект художньої спадщини М. Хвильового був особливо близьким Ю. Шевельову, відповідаючи його власним світоглядним і творчим позиціям.

Опис

The article deals with the specificity of reception of M. Khvylovy's works by the eminent Ukrainian philologist of the 20th century Y. Shevelov (Yury Sherekh). The analysis of the scholar's works proved that Y. Shevelov (in contrast to the majority of his contemporaries) perceived M. Khvylovy as an artist who in his works touched upon the universal problems, required an intellectually developed reader, sought ways of enriching the Ukrainian literature with the experience of the world culture and literature (especially West European), strived for getting over the grave consequences of Ukraine's colonial status, i.e. the provinciality of the cultural conscience. The latter aspect of M. Khvylovy's artistic heritage was especially dear to Y. Shevelov being in line with his own world-outlook and artistic views.

Ключові слова

загальнолюдські проблеми, провінційність, високоосвічений читач, культурна свідомість, творчість, світогляд

Бібліографічний опис

Безхутрий Ю.М. «Картагена нашої провінційності мусить бути зруйнована»: Ю. Шевельов і М. Хвильовий / Ю.М. Безхутрий // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 843, вип. 55. – С.139 - 144