Зміна фасаду: «октройована» конституція 1931 року і впровадження елементів «керованої демократії» в Югославії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

В статті досліджується внутрішньополітичне життя Югославії крізь призму запровадження «дарованої» королем Александром Карагеоргієвичем конституції та відновлення представницьких органів влади. Аналізується також система виборів депутатів парламенту і причини та наслідки урядових перестановок, спроби монарха знайти нові шляхи виходу з перманентної кризи й обставини, які завадили цьому. В статье исследуется внутриполитическая жизнь Югославии сквозь призму введения «дарованной» королем Александром Карагеоргиевичем конституции и восстановления представительных органов власти. Анализируется система выборов депутатов парламента, а также причины и последствия правительственных перестановок, попытки монарха найти новые пути выхода из перманентного кризиса и обстоятельства, помешавшие этому. In the article the domestic politics of Yugoslavia has been investigated through analyzing the establishment of constitution that had been granted by the king Alexander Karađorđević and the renewal of the representative authorities. The system of elections of members of Parliament, the causes and consequences of government reshuffle, attempts of the monarch to find new ways out of the permanent crisis and circumstances that had impeded that have been analyzed.

Опис

Гряник Вадим Олександрович – аспірант кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Югославія, конституція, парламент, королівська диктатура, Yugoslavia, the constitution, the parliament, the royal dictatorship

Бібліографічний опис

Гряник В.О. Зміна фасаду: «октройована» конституція 1931 року і впровадження елементів «керованої демократії» в Югославії / Вадим Гряник // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х., 2013. – Вип. 16. – С. 95-107.