Афіксоподібні форманти у структурі дисципліни «Вступ до мовознавства» (пострадянський період)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття містить аналіз репрезентації дискусійного поняття афіксоподібних формантів у структурі лекційного курсу «Вступ до мовознавства». Досліджено еволюцію поглядів на афіксоїди в парадигмі вітчизняного та зарубіжного мовознавства 1990-х – початку 2010-х рр., розглянуто відображення цієї проблеми в підручниках та посібниках, виданих для потреб східнослов’янської вищої школи. Запропоно-вано новий підхід до формування та структурування розділів відповідної дисципліни, який передбачає перехід до електронних підручників (посібників). Їхнім основним компонентом стає тематичний блок у вигляді системи опорних сигналів. Залучення гіпертекстових технологій уможливлює подальший перехід до додаткової та/або дискусійної інформації. Representation of the debatable concept of affixoid formants in the structure of the course of lectures “Introduction to Linguistics” is analysed in the article. Evolution of the opinions about affixoids within the paradigm of national and foreign linguistics of 1990s – at the beginning of 2010s was retraced; reflection of this problem in the textbooks and handbooks, which were issued for the needs of the East Slavonic higher school, is examined. A new approach to the formation and structuring the part of the corresponding discipline is proposed, which assumes the conversion to electronic coursebooks. A thematic block represented as a system of references becomes their major component. Involvement of hypertext technologies enables the further transfer to supplementary or/and debatable information.

Опис

Лук’яненко Сергій Станіславович, к. філол. н., доцент кафедри загального та прикладного мовознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

вступ до мовознавства, навчальна література, лінгвістична термінологія, афіксоподібний формант, афіксоїд, суфіксоїд, префіксоїд, опорний сигнал, гіпертекстові технології, introduction to linguistics, educational literature, linguistic terminology, affixoid formant, affixoid, suffixoid, prefixoid, reference, hypertext technologies

Бібліографічний опис

Лук’яненко С.С. Афіксоподібні форманти у структурі дисципліни «Вступ до мовознавства» (пострадянський період) / Сергій Станіславович Лук’яненко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2013. – № 1048. Сер.: Філологія. – Вип. 67. – С. 19–26.