Міжнародний туризм як інструмент публічної дипломатії: нові можливості для посилення зовнішньополітичного впливу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Київський національний університет імені Тараса Шевчена

Анотація

Стаття присвячена дослідженню функціональних можливостей міжнародного туризму виступати каналом «публічної дипломатії». Визначено основні чинники, які в умовах глобалізації перетворюють світові туристичні потоки на інструмент зовнішньополітичного впливу. Охарактеризовано динаміку міжнародних туристичних прибуттів в другій половини XX – на початку XXI ст., які представлені як глобальний простір соціальних мереж та відповідних економічних і геополітичних впливів. Висвітлено основні підходи «нової публічної дипломатії» у межах якої соціальні інститути та процеси (у тому числі, туризм) розглядаються як самостійні суб’єкти міжнародних відносин та важливі складові «м’якої сили». Розкрито конструктивну роль туризму в формуванні глобального рейтингу «м’якої сили» та рейтингу національний брендів. Стверджується про наявність прямої кореляції між туристичною привабливістю та можливістю здійснення «м’якого» впливу. Обґрунтовано доцільність посилення промоції національного туристичного продукту як дієвого інструменту публічної дипломатії в Україні. Робиться висновок, що в умовах глобалізації туризм набуває політичної ваги як чинник неформальних міжнародних контактів, додаткового інструменту досягнення зовнішньополітичних інтересів держави і базової основи публічної дипломатії, а сама дипломатія може виступати дієвою стратегією розвитку національного туризму.

Опис

Статья посвящена исследованию функциональных возможностей международного туризма выступать каналом «публичной дипломатии». Определены основные факторы, которые в условиях глобализации превращают мировые туристические потоки в инструмент внешнеполитического влияния. Охарактеризована динамика международных туристических прибытий во второй половины XX – начале XXI в., которые представлены как глобальное пространство социальных сетей и соответствующих экономических и геополитических влияний. Освещены основные подходы «новой публичной дипломатии», в рамках которой социальные институты и процессы (в том числе, туризм) рассматриваются как самостоятельные субъекты международных отношений и важные составляющие «мягкой силы». Раскрыта конструктивная роль туризма в формировании глобального рейтинга «мягкой силы» и рейтинга национальных брендов. Утверждается о наличии прямой корреляции между туристической привлекатель- ностью и возможностью осуществления «мягкого» воздействия. Обоснована целесооб- разность усиления продвижения национального туристического продукта как дейст- венного инструмента публичной дипломатии в Украине. Делается вывод, что в условиях глобализации туризм приобретает политический вес как фактор неформальных международных контактов, дополнительного инструмента достижения внешнеполитических интересов государства и базовой основы публичной дипломатии, а сама дипломатия может выступать действенной стратегией развития национального туризма. Ключевые слова: публичная дипломатия, культурная дипломатия, мягкая сила, международный туризм, туристические потоки, туристический имидж, национальный бренд.

Ключові слова

публічна дипломатія, культурна дипломатія, м’яка сила, міжнарод- ний туризм, туристичні потоки, туристичний імідж, національний бренд

Бібліографічний опис

Парфіненко А. Ю. Міжнародний туризм як інструмент публічної дипломатії: нові можливості для посилення зовнішньополітичного впливу України / Парфіненко А. Ю. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 127 (частина І). 2016. – С. 27-41.