Прискорення заряджених частинок кiльватерними полями в плазмово-дiелектричних структурах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Roman R. Kniaziev Accelerating of charged particles by wakefields in the plasma-dielectric structures. The manuscript Thesis for scientific degree candidate of science in physics and mathematics by theme 01.04.08 – plasma physics. – Kharkiv V. N. Karazin National University Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2017. Dissertation work is devoted to accelerating bunches of charged particles in plasma-dielectric structures. The main purpose of the study is to construct a theoretical framework for the use of new methods of acceleration. The scheme for obtaining and analytical expressions describing wakefields that are excited in the plasma-dielectric waveguide bunch of charged particles. Considered the theory of linear excitation wakefields. It is shown that quasi-static field of the bunch does not affect the bunch’s radial dynamic at energies since MeV range. Considered situation wakefield excitation sequence of electron bunches. The effect on the plasma density amplitude of wakefield in the dielectric structure. Considered dependent spectra of wakefield in the plasma-dielectric structures by plasma density. A numerical simulation of wake fields excitation in the plasma-dielectric waveguide for linear and nonlinear modes for much excitement wakefields in the plasma-dielectric structures. A mathematical model describing the dynamics of radial bunch of charged particles in plasma-dielectric structure. A numerical simulation of accelerated bunch dynamics in plasma-dielectric structures. Included impact emittans of initial bunch and proposed a new scheme bunches of charged particles transportation in the dielectric wakefield accelerator using an array of plasma cells.

Опис

Дисертацiйна робота присвячена дослiдженню прискорення згусткiв заряджених частинок в плазмово-дiелектричних структурах. Основною метою дослiдження є побудова теоретичної бази для використання новiтнiх методiв прискорення. Представлена схема отримання та отримано аналiтичнi вирази, що описують кiльватернi поля, якi збуджуються в плазмово-дiелектричному хвилеводi згустком заряджених частинок. Розглянута лiнiйна теорiя збудження кiльватерних полiв. Показано, що власне квазiстатичне поле згустку не впливає на радiальну динамiку згустку при енергiях згустку починаючи з МеВ-ного дiапазону. Розглянута ситуацiя збудження кiльватерних полiв послiдовнiстю електронних згусткiв. Вивчено вплив густини плазми на амплiтуду кiльватерного поля в дiелектричнiй структурi. Розглянуто залежнiсть спектрiв кiльватерного поля в плазмово-дiелектричнiй структурi вiд густини плазми. Проведено числове моделювання збудження кiльватерних полiв в плазмово-дiелектричному хвилеводi для лiнiйного та для сильно нелiнiйного режимiв збудження кiльватерних полiв в плазмово-дiелектричнiй структурi. Побудовано математичну модель, яка описує радiальну динамiку згустку заряджених частинок в плазмово-дiелектричному прискорювачi. Проведено числове моделювання динамiки прискорюваного згустку в плазмово-дiелектричнiй структурi. Враховано вплив початкового емiттансу згустку та запропонована нова схема транспортування згусткiв заряджених частинок в дiелектричному кiльватерному прискорювачi за допомогою масиву плазмових комiрок.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES, кiльватерне поле, плазма, дiелектричний хвилевiд, прискорення, згусток заряджених частинок, фокусування, транспортування згусткiв, wakefield, plasma, dielectric waveguide, the acceleration of charged particles bunch, focusing, transportation of the bunches

Бібліографічний опис

Князєв Р.Р. Прискорення заряджених частинок кiльватерними полями в плазмово-дiелектричних структурах. – Рукопис. Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук за спецiальнiстю 01.04.08 – фiзика плазми. – Харкiвський Нацiональний Унiверситет iменi В.Н. Каразiна МОН України, Харкiв, 2017 р.