Розвиток пивоваріння в Харківській губернії другої половини ХІХ ст.: причини монополії німецьких броварень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Статтю присвячено вивченню особливостей розвитку пивоварного виробництва в Харківській губернії в другій половині ХІХ ст. Значну увагу приділено особливостям функціонування підприємств, створених етнічними німцями. Надається інформація стосовно виробничих потужностей, оснащення, обсягу, асортименту та якості виготовленої продукції. Досліджено причини монополізації німецькими пивоварами регіонального ринку протягом другої половини ХІХ ст. Статья посвящается изучению особенностей развития пивоваренного производства в Харьковской губернии во второй половине ХІХ в. Значительное внимание уделяется особенностям функционирования предприятий, созданных этническими немцами. Предоставляется информация относительно производственных мощностей, оснащения, объемов, ассортимента и качества производимой продукции. Изучаются причины монополизации немецкими пивоварами регионального рынка на протяжении второй половины ХІХ в. The article is devoted to the study of development features of the brewing industry in Kharkiv province in the second half of the XIX century. Special attention is paid to the peculiarities of enterprises functioning created by ethnic Germans. Information on production capacity, equipment, volumes, range, and quality of manufactured products are provided. The causes of regional market monopolization by German breweries during the second half of the XIX century are investigated.

Опис

Ключові слова

національна меншина, пивоваріння, завод, акціонерне товариство, национальное меньшинство, пивоварение, акционерное общество, national minority, brewing, plant, joint-stock company

Бібліографічний опис

Філатова О. Є. Розвиток пивоваріння в Харківській губернії другої половини ХІХ ст.: причини монополії німецьких броварень // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 24. - С. 24-27.