Образы триумвира Марка Антония и царицы Клеопатры VII в трудах Иосифа Флавия

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті розглядається можливість використання праць Йосипа Флавія: «Іудейська війна», «Іудейські старожитності» та «Проти Апіона» у якості історичних джерел для вивчення діяльності тріумвіра Марка Антонія та цариці Клеопатри VII. Автор робить висновок, що твори єврейського історика доповнюють свідчення інших античних авторів, його характеристики Антонія та Клеопатри відрізняються від грецько-римської традиції зображення цих історичних постатей. В статье рассматривается возможность использования трудов Иосифа Флавия: «Иудейская война», «Иудейские древности» и «Против Апиона» в качестве исторических источников для изучения деятельности триумвира Марка Антония и царицы Клеопатры VII. Автор делает вывод, что сочинения еврейского историка дополняют свидетельства других античных авторов, его характеристики Антония и Клеопатры отличаются от греко-римской традиции изображения этих исторических личностей. In the article examined usage of the works by Josephus Flavius such as «Jewish War», «Jewish Antiquities», «Contra Apion» as historical sources for research of triumvir Mark Antony and queen Cleopatra VII actions. An author concludes that the works of Jewish historian supplements notes of other ancient authors. His characteristics of Anthony and Cleopatra differ from Greek-Roman tradition of depiction of these historical persons.

Опис

Богомазова Людмила Миколаївна – студентка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Йосип Флавій, Антоній, Клеопатра, Ірод, Josephus Flavius, Anthony, Cleopatra, Herod

Бібліографічний опис

Богомазова Людмила. Образы триумвира Марка Антония и царицы Клеопатры VII в трудах Иосифа Флавия / Людмила Богомазова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х., 2013. – Вип. 16. – С. 14-20.