Аперіодичні та хвильові збурення в іоносфері: результати вертикального зондування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Дана дисертація присвячена вивченню хвильових варіацій концентрації електронів в F-області іоносфери в характерні геофізичні періоди, а також аперіодичних і квазіперіодичних збурень в іоносфері, викликаних сонячними затемненнями, польотом і вибухом Челябінського метеороїда, впливом потужного радіовипромінювання, віддаленої на тисячі кілометрів потужної радіосистеми. Для спостережень за станом іоносфери в дисертації використовується найпоширеніший у світовій практиці радіофізичний метод вертикального зондування іоносфери. Для аналізу результатів спостережень використовувалися методи математичної статистики та статистичної радіофізики, а також системний спектральний аналіз, в основу якого покладені віконне перетворення Фур'є, адаптивне перетворення Фур'є, а також вейвлет-перетворення. Досліджена реакція концентрації електронів F-області іоносфери на сонячні затемнення 4 січня 2011 р. і 20 березня 2015 р. над м. Харків, а також над Європою. Досліджена реакція концентрації електронів F-області іоносфери на падіння Челябінського метеороїда 15 лютого 2013 р. Досліджена реакція іоносфери на вплив на неї потужного радіовипромінюванням радіотехнічної системи, віддаленої від місця спостереження на відстань близько 1000 км.

Опис

Dissertation for the degree of candidate of physical and mathematical sciences, specialty 01.04.03 – radiophysics. – Institute of Ionosphere of National Academy of Sciences and Ministry of Education and Science of Ukraine, V. N. Krazin Kharkiv National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. This dissertation is dedicated to the study of wave variations in the electron density in the F-region of the ionosphere in main geophysical periods, as well as aperiodic and quasiperiodic disturbances in the ionosphere caused by solar eclipses, flight and the explosion of the Chelyabinsk meteoroid, by the influence of powerful radio transmission, spaced by thousands kilometers from a powerful radio system. In order to observe the state of the ionosphere the radiophysical method of vertical sounding of the ionosphere in the dissertation was used. For the analysis of the results of observations, methods of mathematical statistics and statistical radio physics were used, as well as system spectral analysis, based on the windowing Fourier transform, adaptive Fourier transform, and also wavelet transform. Was research of the reaction of the electron concentration of the F-region of the ionosphere to the solar eclipse on January 4, 2011 and March 20, 2015, over Kharkiv, and over Europe. Research of the reaction of the electron density F-region of the ionosphere at the fall of the Chelyabinsk meteoroid February 15, 2013. Research of the ionosphere reaction at the powerful radio transmission of the radio engineering system spaced from the observation site at a distance of about 1000 km. Research of diurnal and seasonal variations of the electron density at the ionospheric F2-peak during periods of growth and decline of solar activity. The main parameters of disturbances caused by solar eclipses, the falling of the Chelyabinsk meteoroid and powerful radio transmission are determined.

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Physics, іоносфера, вертикальне зондування, аперіодичні збурення, хвильові збурення, сонячне затемнення, потужне радіовипромінювання, великомасштабні збурення, Челябінський метеороїд, добово-сезонні варіації, ionosphere, vertical sounding, aperiodic disturbances, wave disturbances, solar eclipse, powerful radio transmission, large-scale disturbances, Chelyabinsk meteoroid, diurnal and seasonal variations, ионосфера, вертикальное зондирование, апериодические возмущения,, волновые возмущения, солнечное затемнение, мощное радиоизлучение, крупномасштабные возмущения, Челябинский метеороид, суточносезонные вариации

Бібліографічний опис

Барабаш В. В. Аперіодичні та хвильові збурення в іоносфері: результати вертикального зондування. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика. – Інститут іоносфери Національної академії наук та Міністерства освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України.