Методологія й методика укладання ідіодіалектного словника

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті йдеться про ідіодіалект як феномен акумуляції й реалізації мовлянином говіркової дійсності, про дихотомію співіснування в комунікативній системі загального й окремішнього, про мовленнєву картину світу діалектної особистості, подано практичні поради щодо методів здобування ідіодіалектного фактажу (співучасть, тематичні й загальні бесіди-розмови, використання спеціальних програм, питальників, словників і словників), наведено приклади репрезентативної демонстрації матеріалу (зіставна таблиця, фрагмент ідіодіалектного словника).

Опис

The article is devoted to the problem of an idiodialect as a phenomenon of the accumulation and realization of speech reality by the typical dialect individual, a dichotomy of the coexistence of general and individual in a local territorial communicative system, a speech picture of a dialect person's world; the practical advices concerning the methods of obtaining the idiodialectal actual material (partnership, thematic and general conversations, the usage of special programs, questionnaires, dictionaries) are given in the article, the examples of the representative demonstration of the material (the comparative table, a fragment of a dialect person's vocabulary) are cited.

Ключові слова

діалектизм, діалектний словник індивідуума, ідіодіалект, Центральна Слобожанщина (Харківщина)

Бібліографічний опис

Іваштенко О.О., Сагаровський А.А. Методологія й методика укладання ідіодіалектного словника // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 843, вип. 55. – С. 114 – 119