Структурні особливості процесу народжуваності України (на прикладі Львівської і Харківської областей)

Анотація

Відтворення населення є однією з головних характеристик демографічної ситуації, несе в собі інформацію про передумови та можливі шляхи подальшого розвитку. Народжуваність є одним із демографічних процесів, який обумовлює відтворення населення. На народжуваність прямо чи опосередковано впливає ряд специфічних умов і факторів, однак, попри відчутний інтерес до цієї проблематики, новітні тенденції народжуваності в Україні та їх системні чинники дотепер досліджені недостатньо. У зв’язку із зазначеним відчувається нагальна потреба у комплексному фундаментальному дослідженні проблем дітородної активності населення й народжуваності у нашій країні, результати якого давали б науково обґрунтоване уявлення про динаміку та сучасні структурні особливості цього процесу в Україні, його обумовленість. Сучасна регіоналізація розвитку економіки та територіальні відмінності в тенденціях демографічних процесів обумовлюють необхідність вивчення народжуваності населення на регіональному рівні, тому в статті за головну мету поставлено визначення спільних та різних тенденцій в структурних особливостях народжуваності на прикладі східних та західних регіонів України.

Опис

Географічна наука і практика: ви-клики епохи: Матеріали міжнаро-дної наукової конференції, при-свяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16 – 18 травня 2013 року) / [Відповід. редактори: доц. В.І. Бі-ланюк, доц. Є.А. Іванов]. У 3-х томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 1. – 362 с.

Ключові слова

населення, демографія, народжуваність

Бібліографічний опис