Сучасна теорія голосування в контексті українських електоральних трансформацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

У дисертації здійснено комплексне політологічне дослідження проблеми голосування: зокрема, факторів впливу на стратегії та мотивації учасників, процедурної детермінації результатів, особливостей трансформацій утвореного внаслідок масового голосування електорального простору. Визначено основні підходи до проблематики голосування (формальноматематичний, політико-економічний, політико-соціологічний, політикокомпаративістський, електорально-просторовий, формально-правовий) та запропоновано власну теоретико-методологічну модель електорально-просторового аналізу для дослідження українських електоральних трансформацій.

Опис

The thesis presents complex political science research on voting problems, in particular, factors of influence on the strategies motivating the participants, procedural determination of results, and transformation peculiarities generated of electoral space in consequence of mass voting. Main approaches to voting problematic (formal-mathematic, political-economic, political-sociological, political-comparative, electoral-spatial, formal-legal) were revealed and own theoretical-methodological model of electoral-spatial analysis for the research of Ukrainian voting transformations was proposed.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, theory of voting, voting paradoxe, strategic voting, electoral systems, disproportionality, electoral transformations, electoral space, regional homogeneity, electoral-spatial continuity, electoral-spatial analysis, identification effect, теорія голосування, парадокси голосування, стратегічне голосування, виборчі системи, диспропорційність, електоральні трансформації, електоральний простір, регіональна неоднорідність, електорально-просторова спадкоємність, електорально-просторовий аналіз, ефект ототожнення

Бібліографічний опис

Авксентьєв А.О. Сучасна теорія голосування в контексті українських електоральних трансформацій. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01. – теорія та історія політичної науки. – Харківський національний університет імені Василя Каразіна, Харків, 2017.