Подолання тоталітарного минулого в Україні та Німеччині: досвід Німеччини та виклики для України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Ця стаття присвячена огляду головних особливостей політики пам’яті в Україні та Німеччині крізь призму щорічного освітнього курсу: «Геноцид євреїв Європи: Історична перспектива та підходи до вивчення», що його організовує Український центр вивчення історії Голокосту спільно з музеєм та Меморіалом «Будинок Ванзейської конференції» за підтримки Посольства Німеччини в Україні. У статті подано огляд окремих музейних та меморіальних об’єктів увічнення жертв тоталітарних режимів у Києві та Берліні, суспільно-політичних причин формування сучасної політики пам’яті та її еволюції в Україні та Німеччині. Результати цього дослідження свідчать про те, що німецька політика пам’яті є більш сталою та послідовною, а українська досі перебуває під впливом пострадянського історичного дискурсу, будучи в процесі складних і неоднорідних трансформацій. Данная статья посвящена обзору главных особенностей политики памяти в Украине и Германии через призму ежегодного образовательного курса «Геноцид евреев Европы: Историческая перспектива и подходы к изучению», организованным Украинским центром изучения истории Холокоста совместно с музеем и Мемориалом «Дом Ванзейской конференции» при поддержке Посольства Германии в Украине. В статье приведен обзор отдельных музейных и мемориальных объектов увековечения памяти жертв тоталитарных режимов в Киеве и Берлине, общественно-политических причин формирования современной политики памяти и ее эволюции в Украине и Германии. Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что немецкая политика памяти является более постоянной и последовательной, а украинская до сих пор находится под влиянием постсоветского исторического дискурса, пребывая в процессе сложных и неоднородных трансформаций. This article is devoted to a review of the main features of the memory policy in Ukraine and Germany through the prism of the annual educational course "The Genocide of Jews in Europe: An Historical Perspective and Approaches to Learning" organized by the Ukrainian Center for the Study of the History of the Holocaust in conjunction with the Museum and the Memorial "House of the Wannsee Conference" with the support of the Embassy of Germany in Ukraine. The article gives an overview of individual museum and memorial objects perpetuating the memory of the victims of totalitarian regimes in Kyiv and Berlin, the socio-political reasons for the formation of modern politics of memory and its evolution in Ukraine and Germany. The results of this study indicate that the German policy of memory is more consistent and consistent, while the Ukrainian one is still under the influence of post-Soviet historical discourse, being in the process of complex and heterogeneous transformations.

Опис

Ключові слова

політика пам’яті, тоталітаризм, меморіалізація, освітній курс, политика памяти, тоталитаризм, мемориализация, образовательный курс, Memory Policy, Totalitarianism, Memorialization, educational course

Бібліографічний опис

Пикало А. О. Подолання тоталітарного минулого в Україні та Німеччині: досвід Німеччини та виклики для України // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 25. - С. 62-70.