Роль польського ротмістра Анджея Окуня у військових кампаніях проти українських козаків (1648 – початок 50-х років ХVII ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглядається біографія офіцера армії Речі Посполитої Анджея Окуня й особливо акцентується увага на його участі у війні проти козаків в Україні (1648-1657 рр.). Авторові вдалося встановити, що Анджей Окунь, цілком ймовірно, був ветераном війни 1638 р., а також служив у чині ротмістра коронного війська принаймні до лютого 1654 р. Він воював із повстанцями Хмельницького з червня 1648 р., напевно брав участь у битві під Пилявцями, захищав Львів у жовтні 1648 р. Також пан Окунь у складі війська Анджея Фірлея воював на Волині 1649 р. і, вочевидь, є учасником Збаразької оборони. З 1650 р. до середини 1652 р. цей шляхтич сидів у варшавській в’язниці за напад на московське посольство. У лютому та березні 1654 р. він очолював два штурми фортеці Буша, що на Поділлі. У травні 1654 р. Окунь потрапив в полон до козаків, де й помер від ран. В статье рассматривается биография офицера армии Речи Посполитой Анджея Окуня и особенно акцентируется внимание на его участии в войне против казаков в Украине (1648-1657 гг.). Автору удалось установить, что Анджей Окунь, вполне вероятно, был ветераном войны 1638., а также служил в чине ротмистра коронного войска, по крайней мере, до февраля 1654 г. Он воевал с повстанцами Хмельницкого с июня 1648 г., вполне возможно, участвовал в битве под Пилявцами, защищал Львов в октябре 1648 г. Также пан Окунь в составе войска Анджея Фирлея воевал на Волыни в 1649г. и, очевидно, является участником обороны Збаража. С 1650 до середины 1652 г. этот шляхтич сидел в варшавской тюрьме за нападение на московское посольство. В феврале и марте 1654 г. он возглавил два штурма крепости Буша на Подолье. В мае 1654 г. Окунь попал в плен к казакам, где и умер от ран. The article deals with the officer of Rzeczpospolita army Andrzej Okun’s biography and particularly focuses on his participation in the war against the Cossacks in Ukraine (1648-1657). The author managed to find out that Andrew Okun, could have been, was a veteran of the war of 1638 and also served in the rank of captain of the Crown army at least until February 1654. He fought against the Khmelnytsky’s rebels since June 1648. It is quite possible that he participated in the battle of Pyliavtsi and defended Lviv in October 1648. Also Okun as part of Andrzej Firleya’ troops fought in Volyn in 1649 and, obviously, he participated in the defense of Zbarazh. From 1650 to mid-1652 this Polish gentleman was in a Warsaw prison for the attack on the Moscow embassy. In February and March 1654 he led two assaults of the fortresses of Busha in Podillya. In May 1654 Okun was captured by the Cossacks and died from his wounds.

Опис

Ключові слова

Річ Посполита, коронне військо, козацькі повстання, ротмістр Окунь, Речь Посполитая, коронное войско, казацкие восстания, ротмистр Окунь, Rzeczpospolita, the Crown army, Cossack uprising, Captain Okun

Бібліографічний опис

Потоцький В. П. Роль польського ротмістра Анджея Окуня у військових кампаніях проти українських козаків (1648 – початок 50-х років ХVII ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2015. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 21. - С. 21-29.