Територіальна організація сфери культури регіональної соціогеосистеми (на прикладі Луганської області)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Моштакова Н. В. Територіальна організація сфери культури регіональної соціогеосистеми (на прикладі Луганської області). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спе- ціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Харківський національ- ний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2011. Дисертація присвячена питанням суспільно-географічного дослідження сфери культури Луганської області як складової регіональної соціогеосистеми. У роботі з позицій суспільної географії і системного підходу визначено поняття «сфера культу- ри» та обґрунтовано його понятійно-термінологічну систему; проаналізовано сучасні геокультурні дослідження; проведено типізацію і класифікацію суб’єктів культурної діяльності; виділено основні етапи формування галузей культури Луганської області; проведено комплексну оцінку факторів, що впливають на їх розвиток і територіальну організацію; проведено системно-структурний аналіз та виділено групи адміністра- тивно-територіальних одиниць Луганщини за рівнем розвитку і подібністю територі- альної організації сфери культури; виділено основні територіальні елементи і систе- ми культурного обслуговування області; визначено головні проблеми розвитку сфе- ри культури регіону та розроблено відповідні шляхи їх вирішення.

Опис

Ключові слова

культура, сфера культури, культурний туризм

Бібліографічний опис

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук