Порівняльний аналіз показників функціонування серцево-судинної системи здорових студентів та студентів із порушенням зору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядається порівняння функціональних показників серцевосудинної системи, інтегральних показників стану здоров’я здорових студентів та студентів із порушенням зору. За допомогою апаратно- програмного комплексу ОМЕГА М в роботі також розглянуто загальний стан здоров’я молоді і надана оцінка ступені саморегуляції в режимі біологічно зворотнього дихання. Результати дослідження взяті за основу подальшої розробки корекції здоров’я слабкозорої молоді та впровадження в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. В статье рассматриваются сравнения функциональных показателей сердечнососудистой системы, интегральных показателей состояния здоровья здоровых студентов и студентов с нарушенным зрением. С помощью аппартно-программного комплекса ОМЕГА М В работе также рассмотрено общее состояние здоровья молодежи, и дана оценка степени саморегуляции в режиме биологически обратного дыхания,. Результаты исследования взяты за основу разработки в будущем коррекции здоровья Слабозрячей молодежи, а также внедрения в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина. Article considers comparisons of functional indicators cardiovascular systems of healthy student, integration showings of student’s health and students with the broken sight. In work it is considered as the general state of health of youth and it is stated an estimation of degree of self-control in a mode of biologically return breath on the operating-program complex OMEGA M. Results of research are taken for a working out basis in the future corrections health youth with sight infringements and also introduction at the Kharkov national university of a name of V.N. Karazina.

Опис

Ключові слова

youth with the broken sight, cardiovascular system, biologically feedback, молодь із порушенням зору, серцевосудинна система, біологічно зворотній зв’язок

Бібліографічний опис

Гончаренко М.С. Порівняльний аналіз показників функціонування серцево-судинної системи здорових студентів та студентів із порушенням зору / Гончаренко М.С., Суза К.І. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 978. Сер.: Валеологія: Сучасність і майбутнє. – С.