Імперативи розвитку міжнародних економічних відносин в умовах глобальних викликів

Анотація

У колективній монографії автори дали своє бачення розвитку міжнародних економічних відносин в умовах глобальних викликів, які все більше вирішальним чином впливають не тільки на форми і методи, а й на формування стратегії і тактики дії субʼєктів міжнародних економічних відносин через призму їх інтересів. Основну увагу зосереджено на аналізі міжнародного досвіду та потенціалу формування стратегії розвитку України в умовах протистояння глобальним викликам.

Опис

Книга призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців-практиків у галузі міжнародних економічних відносин.

Ключові слова

міжнародні економічні відносини, глобальні виклики, глобальний економічний розвиток, фінансова глобалізація, цифрова трансформація, уноміка, світогосподарські відносини, духовно-моральнісна глобалістика, духовно-ноосферо-сталий господарський антикризовий розвиток, постнекласична людиномірна господарська наука, міжнародна конкурентосрпоможність, інтеграційні процеси, мегарегіональні угоди, міжнародні логістичні системи, глобальний туристичний ринок, International economic relations, global challenges, international competitiveness, financial globalization, digital transformation, integration processes, mega-regional agreements, international logistics systems, global tourism market

Бібліографічний опис

Імперативи розвитку міжнародних економічних відносин в умовах глобальних викликів : колективна монографія / кол. авт. ; за ред. О.А. Довгаль. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2022. – 528 с.