Розкриття культурно-історичних когнітивних структур в англомовному науковому дискурсі Юрія Шевельова: метамовний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті показано, як Ю. Шевельов в англомовній праці «Українська мова в першій половині XX століття (1900-1941): стан і статус» використовує метамовні засоби для того, щоб розкрити читачеві фрагменти картин світу, розуміння яких необхідне для сприйняття змісту висловлень. Ідеться не лише про картину світу освіченого носія української мови, а й про імперську і тоталітарну картини. Метамовні фрагменти монографії експлікують важливі філологічні факти й дозволяють інтерпретувати їх англомовному читачеві, а також передають різноманітні конотації.

Опис

The article shows the way how George Y. Shevelov uses metalingual means within his work "The Ukrainian Language in the First Half of the Twentieth Century (1900-1941): Its State and Status" (written in English) for exposing to the reader the fragments of pictures of the world necessary for the statements sense understanding. The matter is not only in the picture of the world of an educated Ukrainian native speaker, but also in imperial and totalitarian world pictures. Metalingual fragments of the monograph render various connotations as well as explicate the important philological facts and let an English-speaking reader interpret them.

Ключові слова

метамовний коментар, міжкультурна комунікація, мовна картина світу, національна специфіка мовних одиниць, конотація

Бібліографічний опис

Трифонов Р.А., Яновська Г.В. Розкриття культурно-історичних когнітивних структур в англомовному науковому дискурсі Юрія Шевельова: метамовний аспект // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 854, вип. 57. – С. 70 – 74