Образ «турецького ярма» у болгарському гранднаративі доби соціалізму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

У статті аналізуються особливості конструювання образів «турецького ярма» («турецького рабства») у наукових працях болгарських дослідників з історії Болгарії та Болгарського Відродження, опублікованих у другій половині 1940-х – наприкінці 1980-х рр.; досліджуються еволюція цих образів та їх експлуатація у політичних цілях у Народній Республіці Болгарія. Робиться спроба розглянути ці образи з позицій постколоніальних студій та entangled history (історії взаємодій, взаємопроникнень). В статье анализируются особенности конструирования образов «турецкого ига» («турецкого рабства») в научных трудах болгарских исследователей по истории Болгарии и Болгарского Возрождения, опубликованных во второй половине 1940-х – в конце 1980-х гг.; исследуются эволюция этих образов и их эксплуатация в политических целях в Народной Республике Болгария. Делается попытка рассмотреть эти образы с позиций постколониальных студий и entangled history (истории взаимодействий, взаимопроникновений). The peculiarities of construction of the images of the «Turkish yoke» («Turkish slavery») in scientific works of Bulgarian researchers on a history of Bulgaria and the Bulgarian Revival published in the second half of 1940s – late 1980s are analyzed in the article; evolution of these images and their exploitation in political aims in the People’s Republic of Bulgaria are explored. An attempt is made at considering these images from the positions of postcolonial studies and entangled history.

Опис

Ключові слова

Народна Республіка Болгарія, «турецьке ярмо», політика пам’яті, образ «ворога», Народная Республика Болгария, «турецкое иго», политика памяти, образ «врага», People’s Republic of Bulgaria, «Turkish yoke», politics of memory, image of «enemy»

Бібліографічний опис

Свириденко В.О. Образ «турецького ярма» у болгарському гранднаративі доби соціалізму // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1055. – Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Вип. 16. – С. 58-63.