Спектральні характеристики компресійних потоків плазми в системах типу магнітоплазмовий компресор та плазмовий фокус

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Ladygina M.S. Spectral characteristics of compression plasma streams in magneto-plasma compressor and plasma focus systems. ‒ Research Project, Manuscript copyright. Thesis for the scientific degree of the candidate of physical and mathematical sciences by specialty 01.04.08 – Plasma physics. – National Science Center «Kharkiv Institute of Physics and Technology» Institute of Plasma Physics. – V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2018. The thesis contains the experimental results of the initial and boundary conditions influence on the peculiarities of the compression plasma flows dynamics and the compression region formation in pinch discharges of magnetoplasma compressor (MPC) with the use of working gases of various masses and their mixtures. In addition, the formation of dense near-surface plasma layers is studied at the interaction of powerful plasma compression streams with materials surfaces. In particular, the spectroscopic methods of the compression plasma parameters of different ions sort analysis in plasma focus and MPC have been developed, dynamics of dense magnetized plasma has been investigated using different working gases (nitrogen, helium, xenon, argon, deuterium) and mixtures of gases with different atomic masses are investigated. For the first time, an analysis of the similarity conditions of the discharge development and the features of the plasma compression was carried out with various sorts of ions using. Thus, the optimal initial conditions, gas injection features and other discharge characteristics were determined to achieve maximum plasma parameters and intensity of electromagnetic radiation in the selected range of wavelengths and energies using spectroscopic measurements.

Опис

У дисертаційній роботі представлені результати експериментальних досліджень впливу початкових та граничних умов в розрядах, що пінчуються, на особливості динаміки компресійних плазмових потоків та формування області компресії при використанні робочих газів різних мас та їх сумішей у магнітоплазмовому компресорі (МПК). Також, досліджено формування щільних приповерхневих шарів плазми при взаємодії потужних плазмових компресійних потоків із поверхнями деяких матеріалів. Зокрема, розвинуто спектроскопічні методи аналізу параметрів компресійної плазми різних сортів іонів в плазмових системах типу плазмовий фокус (ПФ) та МПК, досліджено динаміку щільної замагніченої плазми при використанні у якості робочих газів азоту, гелію, ксенону, аргону, дейтерію та сумішей газів різної атомної маси. Проведено аналіз умов подібності розвитку розряду та особливостей компресії плазми різних сортів іонів. Так, за допомогою спектроскопічних вимірювань визначені оптимальні початкові умови, особливості напуску газу та інші характеристики розряду для досягнення максимальних параметрів плазми та інтенсивності випромінювання у вибраному діапазоні довжин хвиль та енергій.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES, потужні щільні плазмові потоки, замагнічена плазма, магнітоплазмовий компресор, плазмовий фокус, спектральні методи діагностики, електронна густина плазми, взаємодія плазми з поверхнею матеріалів, powerful dense plasma streams, magnetized plasma, magnetoplasma compressor, spectral methods of diagnostics, plasma electron density, plasma focus, plasma-surface interaction

Бібліографічний опис

Ладигіна М.С. Спектральні характеристики компресійних потоків плазми в системах типу магнітоплазмовий компресор та плазмовий фокус. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.08. «Фізика плазми». – Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» Інститут фізики плазми. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2018.