Неологізми та оказіоналізми в комунікативних стратегіях і тактиках радянського дискурсу (на матеріалі журналу «Перець» 1941–1945 років)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті виявлено, що інновації, які функціону-вали в журналі «Перець» 1941–1945 років, були одним із засобів репрезентації стратегій, спрямованих на витворення негативного образу ворога й переконування реципієнта в перемозі СРСР під час Другої світової війни. З’ясовано, що ці лексеми, репрезентуючи концепти ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ, ЛЮДСЬКІ ВАДИ, ВТЕЧА, КІНЕЦЬ, СМЕРТЬ, БРЕХНЯ, являли собою потужний засіб впливу на картину світу людини. Важливе прагматичне навантаження в проаналізованих одиницях несуть демінутивні суфікси, конотативне забарвлення, внутрішня форма та їх семантика. In the article the author showed that innovations which functioned in the «Perets» magazine of 1941–1945 were one of means of the representation of the strategіes directed on the creation of a negative image of the enemy and belief of the recipient in a victory of the USSR during World War II. These lexemes represented a powerful means of influence on the picture of the world of the person, representing the concepts ACTIVITY OF THE PERSON, HUMAN SHORTCOMINGS, FLIGHT, END, DEATH, LIE. Diminutive suffixes, connotation colouring, an inner form and its semantics have important pragmatic loading in the analysed words.

Опис

Коротич Катерина Володимирівна, к. філол. н., доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

дискурс радянської преси, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, неологізм, оказіоналізм, концепт, конотація, discourse of the Soviet press, communicative strategy, communicative tactics, neologism, nonce-word, concept, connotation

Бібліографічний опис

Коротич К.В. Неологізми та оказіоналізми в комунікативних стратегіях і тактиках радянського дискурсу (на матеріалі журналу «Перець» 1941–1945 років) / Катерина Володимирівна Коротич // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2013. – № 1048. Сер.: Філологія. – Вип. 67. – С. 122–127.