Суб’єктивний цивільний обов’язок як елемент зобов’язального правовідношення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-05-25

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2018. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем суб’єктивного цивільного обов’язку як елементу зобов’язального правовідношення. Визначено поняття, сутність та зміст суб’єктивного цивільного обов’язку, а також його місце у структурі зобов’язального правовідношення. Встановлено співвідношення суб’єктивного цивільного обов’язку із суб’єктивними цивільними правами та охоронюваними законом інтересами. Виявлено специфічні риси суб’єктивних цивільних обов’язків у зобов’язальному правовідношенні: корелятивний зв’язок із правами кредитора; зустрічність; оборотоздатність (у вигляді права вимоги та переведення боргу); можливість до трансформації у позикове зобов’язання; можливість захисту шляхом позову про виконання обов’язку в натурі. Надано характеристику окремих стадій виконання суб’єктивного цивільного обов’язку та умов і особливостей звільнення від виконання суб’єктивного цивільного обов’язку. Досліджено основні засоби забезпечення виконання суб’єктивного цивільного обов’язку. Проаналізовано підстави виникнення і припинення суб’єктивного цивільного обов’язку та зроблено висновок про проблемність застосування таких підстав припинення обов’язків боржника як «передання відступного» і «прощення боргу». Охарактеризовано наслідки цивільно-правової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання суб’єктивного цивільного обов’язку.

Ключові слова

суб’єктивний цивільний обов’язок, зобов’язальне правовідношення, виконання цивільного обов’язку, зобов’язання, цивільно-правова відповідальність

Бібліографічний опис