Народні знання як вагомий чинник формування етнокультурної спадщини населення України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Питання вивчення народних знань постає як одне з ключових завдань сучасної етнології. Це пов’язано з тим, що вони несуть у собі ознаки національної й, одночасно, регіональної самобутності. Найбільш показовою в цьому зв’язку є галузь народних медичних знань. Вона сформувалась як система, що поєднала в собі раціональні й ірраціональні знання, містичний і практичний досвід, язичницькі та християнські уявлення людини. Дослідження народної медицини в етнологічному вимірі вможливлює розв’язання важливих наукових завдань, пов’язаних із проблемами розвитку етносів, їх співіснування з іншими елементами соціокультурного простору. Изучение всего комплекса народных знаний выступает как одна из ключевых задач современной этнологии. Это связано с тем, что они несут в себе признаки национальной и, одновременно, региональной самобытности. Наиболее показательной в этой связи является отрасль народных медицинских знаний. Она сформировалась как система, соединившая в себе рациональные и иррациональные знания, мистический и практический опыт, языческие и христианские представления человека. Исследование народной медицины в этнологическом измерении открывает возможность решения важных научных задач, связанных с проблемами развития этносов, их сосуществования с другими элементами социокультурного пространства. The task of folk knowledge research is one of the main tasks in modern ethnology. This knowledge demonstrates features of national and simultaneously regional distinctiveness. The area of learning folk medicine is the most typical in this originality. It had been formed as a system for centuries and united into rational and irrational knowledge, mystical and practical experience, pagan and Christian view of the human’s being. Learning of folk medicine in ethnological dimension allows solving the important research tasks related with the problems of the nations’ development, its coexistence with other elements of sociocultural space.

Опис

Ключові слова

етнокультурна спадщина, народні знання, народна медицина, офіційна медицина, лікувальні рослини, этнокультурное наследие, народные знания, народная медицина, официальная медицина, лечебные растения, ethno-cultural heritage, folk knowledge, folk medicine, conventional medicine, medicinal plants

Бібліографічний опис

Швидкий С. М. Народні знання як вагомий чинник формування етнокультурної спадщини населення України // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2016. - Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». - Вип. 23. - С. 109-112.