Варшавське Лісівниче училище та його роль у становленні факультету лісового господарства Харківського НАУ імені В. В. Докучаєва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Метою статті є виправлення хибних висновків з питання започаткування лісівничої освіти в Харківському національному аграрному університеті імені В. В. Докучаєва. На основі архівних джерел автор доводить, що лісівничий факультет ХНАУ бере свій початок від Лісівничого училища у Варшаві, заснованого 17 (5) жовтня 1816 р., а отже, виник на 24 роки раніше від загальновстановленої дати, пов’язаної зі створенням у 1840 р. Інституту сільського господарства і лісівництва у Маримонті (Королівство Польське). Практичне значення роботи полягає в: 1) узгодженні дат заснування лісівничих факультетів ХНАУ та Головної Школи Сільського Господарства у Варшаві, з якою харківський виш має спільне історичне минуле; 2) уточненні рубіжних дат напередодні 200-річчя ХНАУ. Целью статьи является исправление ошибочных выводов по вопросу о начале лесоводческого образования в Харьковском национальном аграрном университете имени В. В. Докучаева. На основе архивных материалов автор попытался доказать, что факультет лесного хозяйства ХНАУ берёт свое начало от Лесного училища в Варшаве, основанного 17 (5) октября 1816 г. Следовательно, возник на 24 года раньше от общепризнанной даты, связанной с образованием в 1840 г. Института сельского хозяйства и лесоводства в Маримонте (Королівство Польское). Практическое значение работы заключается в: 1) согласовании дат основания лесных факультетов ХНАУ и Главной Школы Сельского Хозяйства в Варшаве, с которой харьковский вуз имеет общее историческое прошлое; 2) уточнении рубежных дат накануне 200-летия ХНАУ. The aim of the article is correcting the wrong conclusions as for the question concerning the origin of Forestry education at Kharkiv NAU named after V.V. Dokuchayev. On the base of archival sources the author proves that Forestry department of Kharkiv National Agrarian University takes its origin from Forestry professional school in Warsaw which was founded on the 17th (5th) of October 1816. So, the above mentioned department appeared 24 years earlier the generally accepted date connecting with the creating of Agricultural and Forestry Institute in Marimont (Kingdom of Poland) in 1840. The practical importance of this work lies in the following: 1) coordination of foundation dates of Forestry departments of KhNAU and Main Agricultural School in Warsaw with which Kharkiv higher educational establishment has common historic past; 2) clarification of bordering dates on the eve of the 200th anniversary of Kharkiv National Agrarian University.

Опис

Ключові слова

аграрна освіта, лісівнича освіта, Харківський НАУ імені В. В. Докучаєва, Інститут землеробства у Маримонті, Лісівниче училище у Варшаві, Інститут сільського господарства і лісівництва у Маримонті, аграрное образование, лесоводческое образование, Харьковский НАУ имени В. В. Докучаева, Институт земледелия в Маримонте, Лесное училище в Варшаве, Институт сельского хозяйства и лесоводства в Маримонте, agrarian education, forestry education, Kharkiv V.V. Dokuchayev National Agrarian University, Institute of Agriculture in Marimont, Forestry School in Warsaw, Institute of Agriculture and Forestry in Marimont

Бібліографічний опис

Голікова О. М. Варшавське Лісівниче училище та його роль у становленні факультету лісового господарства Харківського НАУ імені В. В. Докучаєва // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2014. – № 1119. – Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Вип. 18. – С. 24-30.