Українська поезія XX століття в наукових студіях Ю. Шевельова: від Тичини - до Стуса

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття містить аналіз лінгвопоетичної концепції Юрія Шевельова, започаткованої його кандидатською дисертацією про стиль лірики П. Тичини й глибинно виявленої в статті - передмові до збірки «Палімпсести» В. Стуса. Схарактеризовано основні ідеї науковця щодо мовної форми та змісту програмової та непрограмової поезії. Підкреслено дотримання дослідником принципу науковості філологічного пізнання, незалежності від ідеологічних доктрин часу.

Опис

The article analyses Yuriy Shevelov's linguistic conception originating from his Thesis for a Candidate Degree on Pavlo Tychina's lyric style as well as being deeply represented in his article - foreword to the collection of poems «Palimpsesty» by V. Stus. The article characterizes the scientist's main ideas concerning the linguistic form and content of his policy and non-policy poetry. The emphasis is laid on the author's complying with the principle of scientific nature of philological cognition, irrespective of the ideological doctrine of the time.

Ключові слова

лірика, поетична мова, семантика, неологізм, публіцистичний стиль, мовна особистість, ідіостиль

Бібліографічний опис

Калашник В.С., Філон М.І. Українська поезія XX століття в наукових студіях Ю. Шевельова: від Тичини - до Стуса // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 843, вип. 55. – С. 3 – 7